Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY- PRODEJ

1. Základní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky společnosti SAPSWAY s.r.o., IČO 05325021, DIČ: CZ05325021, se sídlem Spojovací 3312/12, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou, vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem, C37955 (dále jen „prodávající“), jsou nedílnou součástí každé Kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím (dále jen „kupující“), pokud nebude výslovně písemně ujednáno jinak.

b) Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

c) Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 NOZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.swing-one.cz. (dále jen „webová_stránka“).

d) Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje souhlas s reklamačním řádem, podmínkami ochrany osobních údajů, způsobem dopravy a platebními podmínkami.

e) Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu zboží nebo služby.

f) Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Práva a povinnosti smluvních stran

a) Prodávající se smlouvou zavazuje dodat kupujícímu zboží dle specifikace ve smlouvě se všemi doklady, které se ke zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabýt vlastnická práva v souladu se smlouvou. Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu a převzít dodané zboží v souladu se smlouvou.

b) Prodávající se uzavřením smlouvy nezavazuje k instalaci zboží, jeho montáži, zabudování nebo poskytnutí jiných obdobných služeb.

3. Kupní smlouva

a) Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Prodávající si mimo jiné vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že kupující zaplatil již celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět.

b) Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou kupujícímu peníze vráceny.

c) Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

4. Dodání zboží

a) Objednané zboží doručujeme obchodním balíkem České pošty s.p., přepravní službou PPL CZ s.r.o. nebo přes výdejní místa Zásilkovna.cz. Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 2 - 10 pracovních dnů. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.

b) Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu) a návod na používání výrobku v českém a slovenském jazyce. Při převzetí zboží od přepravní služby, resp. České pošty s.p., PPL CZ s.r.o. či Zásilkovny.cz si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, uveďte tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby, pošty. Prodávající je povinen obstarat objednané zboží v dohodnuté lhůtě. Nestane-li se tak, kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Platební podmínky

a) Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany prodávajícího (např. zboží je doprodáno) jsou peníze nebo jejich příslušná část obratem odeslány zpět na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

b) Veškeré změny a změny cen na internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka zboží vystaveného na www.swing-one.cz (včetně akčního zboží, výprodeje) platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího plnit, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, případně po určenou dobu. Cena je platná v době objednání. 

Způsoby plateb:
- platební kartou on-line (Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard)
- dobírkou (hotově řidiči dopravce při předání zboží či vyzvednutí na výdejním místě)
- převodem z účtu na účet

c) Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít.

6. Kupní cena

a) Všechny ceny jsou uvedeny na webové stránce www.swing-one.cz jsou vždy aktuální a platné. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou v české měně (kč) a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.

b) Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

7. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

a) V souladu s § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
- Nejpozději 14. den po převzetí zboží musí být prodávajícímu odesláno.
- Pro vyřízení odstoupení od smlouvy vyplňte údaje uvedené ve formuláři, včetně uvedení čísla objednávky na webové stránce www.swing-one.cz
- Zboží, které budete odesílat v rámci tohoto odstoupení, doporučujeme vracet v původním neporušeném obalu, zboží nesmí, by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.). V opačném případě nebude možno uznat odstoupení od smlouvy.
- Peníze za zboží Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, nebo dle dohody složenkou nebo převodem na Váš účet a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.
- Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

V případě, že kupující uhradil objednávku prostřednictvím online platební metody (platební karta online nebo PayU) a dojde ke zrušení objednávky nebo odstoupení od kupní smlouvy, vyhrazuje si prodávající právo poukázat finanční prostředky zákazníkovi zpět stejným způsobem na stejné číslo účtu, ze kterého byla platba hrazena.

8. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

a) Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, resp. není možné dodat prodávajícímu zboží od dodavatele prodávajícího za původně udávanou cenu, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné, než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá).

b) Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř; o jednu cifru nižší cena (např. při udávání ceny „vypadne“ jedna číslice); zjevně nízká cena zboží (např. o 50 % nižší cena, než je pro tento druh a typ zboží obvyklé, aniž by u zboží bylo uvedeno, že se jedná o výprodej či o jinou slevovou akci); a jiné zjevné chyby v psaní, zjevné chyby v popisu zboží, obrázku atd., nebo v případě zjevně mylné chyby v informaci podané operátorem zákaznického centra.

c) V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 14 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

d) Výše uvedená ustanovení se analogicky použijí i pro zrušení (stornování) objednávky.

9. Práva z vadného plnění a záruka

a) Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat návod k použití či návod na obsluhu a případné záruční podmínky a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti prodávajícího za vady. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

b) Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

10. Doba pro uplatnění práv z vadného plnění

Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z vadného plnění v délce trvání 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě, na jeho obalu či reklamě stanovena delší. Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.

11. Závěrečná ustanovení

a) Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronického formuláře na webové adrese www.swing-one.cz, popřípadě formou elektronické komunikace na email info@sapsway.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

b) Jak prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

c) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.


Tyto obchodní podmínky jsou pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností SAPSWAY s.r.o. platné a účinné od 19. 10. 2018

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY- NÁJEM

1. Základní ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky nájmu věcí movitých (dále jen „Obchodní podmínky“) společnosti SAPSWAY s.r.o., IČO 05325021, DIČ: CZ05325021, se sídlem Spojovací 3312/12, Jablonecké Paseky, 466 02 Jablonec nad Nisou, vedené Krajským soudem v Ústí nad Labem, C37955 (dále jen „Pronajímatel“), se vztahují na všechny smlouvy týkající se pronájmu movitých věcí uzavíraných mezi Pronajímatelem a fyzickými či právnickými osobami jako nájemci (dále jen „Nájemci“), pokud nebude výslovně písemně ujednáno jinak.

b) Tyto Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Pronajímatele a Nájemce a jsou nedílnou součástí všech Smluv o pronájmu zařízení SWING ONE a příslušenství (dále jen „Smlouva“). Smlouva je uzavírána v souladu s ust. § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění a účelem Smlouvy je umožnit Nájemci za úhradu krátkodobé nebo střednědobé užívání zařízení SWING ONE (dále jen „Předmět pronájmu“) ve vlastnictví Pronajímatele.

c) Samotné znění Smlouvy se použije přednostně před zněním těchto Obchodních podmínek. Tyto Obchodní podmínky doplňují znění samotné Smlouvy a použijí se zejména v těch oblastech právního vztahu, kde Smlouva postrádá jejich samostatnou úpravu.

d) Nájemce podáním poptávky nájmu potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a vyjadřuje souhlas s reklamačním řádem, podmínkami ochrany osobních údajů, způsobem dopravy a platebními podmínkami.

e) Znění obchodních podmínek může Pronajímatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Vlastnictví a užívání předmětu pronájmu

a)  Pronajímatel zůstává po celou dobu trvání pronájmu vlastníkem Předmětu pronájmu. Po ukončení Smlouvy o pronájmu, může Nájemce zažádat o prodloužení nájemní smlouvy případně Předmět pronájmu odkoupit od Pronajímatele, pouze po předchozí písemné domluvě obou dvou stran.

b)  Od okamžiku převzetí Předmětu pronájmu ze strany Nájemce do okamžiku jeho vrácení Pronajímateli odpovídá Nájemce v plném rozsahu za stav Předmětu pronájmu a případnou škodu, která bude na Předmětu pronájmu způsobena. Nájemce vždy odpovídá za škodu způsobenou krádeží, zničení či poškození Předmětu pronájmu ze strany třetích osob či jeho ztrátou, neboť k jeho základním povinnostem patří i povinnost řádně zabezpečit předmět pronájmu před těmito riziky.

c)  Vzniklou škodu je Nájemce povinen uhradit Pronajímateli v plné výši, která bude určena na základě dohody stran. Nebude-li možné stanovit výši škody dohodou, bude výše škody stanovena znaleckým posudkem či odborným vyjádřením znalce, kterého je v této souvislosti oprávněn určit a zajistit Pronajímatel. Náklady na zpracování znaleckého posudku jdou k tíži Nájemce a bude o ně navýšena faktura určená k náhradě škody.

d)  Pronajímatel je povinen udržovat Předmět pronájmu po celou dobu trvání smluvní vztahu ve stavu způsobilém řádnému užívání. Nájemce je povinen bezodkladně informovat pronajímatele o vzniklých závadách a škodách na Předmětu pronájmu a strpět omezení užívání v rozsahu nutném pro provedení oprav Předmětu pronájmu.

e) Nájemce není oprávněn bez písemného souhlasu Pronajímatele Předmět pronájmu dále pronajat či jiným způsobem umožnit užívání třetí osobě (mimo vlastní zaměstnance pro výkon práce pro Nájemce), dále nesmí Předmět nájmu dát do zástavy jinému a disponovat s Předmětem pronájmu způsobem, který by vedl k vyloučení či omezení výlučného vlastnického práva Pronajímatele.

f)  Nájemce je povinen užívat předmět pronájmu způsobem a v rozsahu daném charakterem zařízení, technickými podmínkami, návody k obsluze a příslušnými normami a předpisy platnými pro provoz daného Předmětu pronájmu. Neodpovídá za obvyklé opotřebení způsobené řádným užíváním předmětu pronájmu.

g)  Nájemce nesmí bez předchozího souhlasu Pronajímatele na Předmětu pronájmu provádět žádné úpravy. Není rovněž oprávněn požadovat po Pronajímateli náhradu nákladů vynaložených na úpravu Předmětu pronájmu provedených bez souhlasu Pronajímatele. Pronajímatel je rovněž oprávněn požadovat po Nájemci odstranění úprav, ke kterým nedal souhlas a uvedení Předmětu pronájmu do původního stavu, a to na náklady Nájemce.

h)  Pronajímatel je oprávněn požadovat po Nájemci zaplacení zálohy (kauce) na Nájemné a případné škody způsobené Nájemcem během užívání Předmětu pronájmu. Výše dohodnuté kauce bude zaznamenána ve smlouvě. Není - li dohodnuto jinak je kauce splatná při (po) podpisu Smlouvy.

3. Platební podmínky

a)  Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, náleží Pronajímateli Nájemné za Předmět pronájmu za každý byť jen započatý měsíc trvání nájemního vztahu.

b)  Pronajímatel vystaví na základě sjednané doby nájmu fakturu, ve které vyúčtuje Nájemci nájemné, za sjednané období. Součástí faktury je vratná kauce a doprava.

4. Závěrečná ustanovení

a)  Smlouva mezi Pronajímatelem a Nájemcem se uzavírá písemně. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  Smlouva nabývá účinnosti předáním Předmětu pronájmu dopravci, který je povinen doručit Předmět pronájmu Nájemci.

b)  Smlouva zaniká uplynutím sjednané doby pronájmu.

c)  Není - li dohodnuto jinak, je Nájemce povinen vrátit Předmět pronájmu Pronajímateli zasláním na adresu jeho provozovny.

d)  Dojde – li k výpovědi Smlouvy ze strany Pronajímatele je Pronajímatel oprávněn jednostranně započíst kauci složenou Nájemcem na nedoplatky nájemného jakož i další plnění, ke kterým byl nájemce povinen. Pronajímatel má nárok požadovat na Nájemci úhradu nájemného za každý byť jen započatý den, dokud nedojde k vrácení Předmětu pronájmu Nájemcem na adresu provozovny Pronajímatele.

e)  Není - li ve Smlouvě dohodnuto jinak, platí pro doručování všech písemností v souladu se Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami, že zásilka obsahující písemnost je doručena nejpozději do 10. dne ode dne jejího odeslání a to i když si ji adresát nevyzvedne. Toto znění platí i pro elektronickou komunikaci formou Emailu.

 

Tyto obchodní podmínky jsou pro nájem zařízení SWING ONE provozovaných společností SAPSWAY s.r.o. platné a účinné od 19. 10. 2018